POSTURI VACANTE, Perioada nedeterminată:
3 posturi asistenţi medico-sociali;

CONDIŢII MINIME :

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medico-social;
 • Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţă de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR.

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmarire penală;
 • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au vârsta de pensionare –până la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată).

Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regasesc în Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINĂ (din carton)
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (daca este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate,certificat de căsătorie, certificat de naştere)
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCĂ ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează
 • ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
 • TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.
Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

 • Nota minimă pentru promovare la fiecare proba este 7;
 • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 02.05.2019, până la orele 09,00;
 • PROBĂ SCRISĂ – 06.05.2019 ora 12,00
 • PROBĂ INTERVIU – 10.05.2019 ora 10,00
 • PERSOANELE CARE VOR PROMOVA CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCA CONFORM LEGII 95/2006 ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.