SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA ORGANIZEAZA CONCURS ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 2019, PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioada nedeterminatã 

1 magaziner
CONDITII MINIME: 

– studii medii – diplomã de bacalaureat
– Competente PC

1 post instalator;
CONDITII MINIME: 

– certificat de calificare pentru meseria de instalator

1 post bucãtar;
CONDITII MINIME:

– certificat de calificare pentru meseria de bucãtar

5 posturi muncitor necalificat;
CONDITII MINIME: 

– diplomã de absolvire a Scolii generale

Conditii de participare la concurs a candidatilor:

au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnati penal sau în curs de urmãrire penalã; sunt apti din punct de vedere medical (fizic Si neuropsihic); nu au vârsta de pensionare – pânã la sfârsitul anului (pentru posturile pe perioada nedeterminatã). Criteriile specifice, pentru candidatii care doresc sã participe la concursul pentru ocuparea unor functii, se regãsesc în Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea Si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitãtile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

 • DOSAR CU SINA (din carton)
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA (dacã este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILA (carte de identitate, certificat de cãsãtorie, certificat de naStere)
 • DIPLOMA DE STUDII (alte acte de studii); 
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCA  SI/SAU ADEVERINTE CARE SA ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCA (tip carte de muncã);
 • ADEVERINTE MEDICALE – de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog – apt pentru postul pentru care candideazã
 • ACTE PREVAZUTE ÎN „CONDITII” pentru fiecare post 
 • TAXA CONCURS 50 LEI

ATENTIE

  Toate actele vor fi depuse în xerocopii Si vor fi însotite de originale pentru conformitate.

  Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.

– Nota minimã pentru promovare la fiecare probã este 7;

– Data limiãa de depunere a dosarelor de înscriere este  17.09.2019, pânã la orele 09.00;

– PROBA SCRISA            – 25.09.2019 ora 12.00

– PROBA INTERVIU        – 04.10.2019 ora 10.00

– PERSOANELE CARE VOR PROMOVA CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCA CONFORM LEGII 95/2006  ÎN ORDINEA MEDIILOR OBTINUTE.

  DE ASEMENI SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE FARMACIST PE PERIOADA DETERMINATA. 

   RELATII LA COMPARTIMENTUL RUNOS – TEL. 0240532958.