PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată

3 posturi asistent medical generalist;

CONDIŢII MINIME :
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist;
– Certificat de membru OAMGMAMR şi adeverinţă de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

1 post registrator medical;

CONDIŢII MINIME :
– studii medii –diplomă de bacalaureat
-competenţe PC

5 posturi infirmieri;

CONDIŢII MINIME :
– şcoală generală
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare

3 posturi îngrijitori;

CONDIŢII MINIME : – Şcoala generala

3 posturi brancardieri;

CONDIŢII MINIME : – Şcoală generală

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

  • au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
  • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
  • nu au vârstă de pensionare –până la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată).
    Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regasesc în Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

– DOSAR CU ŞINĂ (din carton)
– CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
– RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
– ACTE DE STARE CIVILĂ ( carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere)
– DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
– CV;
– CAZIER JUDICIAR;
– CARTE DE MUNCĂ ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
– ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează
– ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post
– TAXĂ CONCURS 50 LEI

ATENŢIE
Toate actele vor fi depuse în xerocopii si vor fi însoţite de originale pentru conformitate.
Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.
– Nota minimă pentru promovarea la fiecare probă este 7;
– Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 22.01.2020, până la orele 16,00;
– PROBA SCRISĂ – 04.02.2020 ora 12,00
– PROBA INTERVIU – 11.02.2020 ora 10,00
– PERSOANELE CARE VOR PROMOVA CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006 ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.