PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată 

1 post asistent medical generalist;

CONDIŢII MINIME : 

 • diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotarârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist;
 • Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinţă de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
 • Competente(curs) EEG.

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

 • au domiciliul stabil in România; 
 • nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
 • sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); 
 • nu au vârsta de pensionare –pâna la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată). 

Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regăsesc în Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unitaţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU ŞINA (din carton);
 • CERERE DE  PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILĂ (carte de identitate,certificat de casătorie, certificat de naştere)
 • DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii); 
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCA  ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
 • ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candidează;
 • ACTE  PREVAZUTE  IN “CONDIŢII” pentru fiecare post ; 
 • TAXĂ CONCURS 100 LEI.

ATENŢIE

Toate actele vor fi depuse  în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.
Actele  depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.
Nota minimă pentru promovare la fiecare probă este 7;
-Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este  28.02.2020, pană la orele 16,00;
PROBA SCRISĂ                      – 10.03.2020  ora 13,00
PROBA INTERVIU                 – 17.03.2020  ora 10,00