Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Niculițel, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “ Reabilitare corp de clădire al școlii Gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei, nr.99” cod SMIS 124887, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei  în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura o ofertă educațională adecvată, accesibilă şi de calitate pentru toți copiii din comună, inclusiv cei care se află în risc sporit de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii, cum ar fi cei provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, cei aparținând minorității rome sau altor grupuri dezavantajate sau subreprezentate.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie realizarea infrastructurii educaționale adecvate pentru învățământul general obligatoriu din comună şi anume:

  • Corp clădire Şcoală Gimnazială “Nichifor Ludovig” Niculițel reabilitat, într-o perioadă de 3 ani.
    În cadrul proiectului se au în vedere:
    • modernizarea școlii, construirea centralei termice și a magaziei de lemne cu o suprafață desfășurată de 1031 mp și adaptarea la noile standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile;
    • dotarea școlii și a laboratoarelor de informatică, biologie, fizică – chimie cu mobilier adecvat;
    • îmbunătățirea accesului la IT prin achiziția de echipamente informatice performante.

Rezultatele proiectului: reabilitarea spațiilor destinate activităților școlare și asigurarea dotărilor  pentru desfășurarea proces didactic.

Valoarea totală a proiectului este de 5.024.783,94 lei, din care valoarea finanțării nerambusabile este de  4.918.136,79 lei.

Durata proiectului este de 56 luni: respectiv de la data 15.12.2017 până la data 31.07.2022.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: primaria.niculitel@yahoo.com,
Persoană  de contact:  Florin Pascale – Manager de proiect,  Telefon: 0240542104.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României