ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Data: 23 septembrie 2020
Cod SMIS 2014+:121915

„Extinderea capacității cdi a S.C. Lidas S.R.L. în scopul inovării proceselor preliminare în panificația industrială pentru creșterea siguranței, accesibilității și optimizării nutriționale a produselor de panificație-patiserie”

În luna iunie 2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul intitulat „Extinderea capacității CDI a S.C. Lidas S.R.L. în scopul inovării proceselor preliminare în panificația industrială pentru creșterea siguranței, accesibilității și optimizării nutriționale a produselor de panificație-patiserie”, Cod SMIS 2014+:121915, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor- pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific: 1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Rezumatul proiectului / rezultate prevăzute

Obiectivul general al proiectului este conceperea, producerea și comercializarea unei game de produse noi, cu un înalt nivel de competitivitate pe piața bunurilor de consum intermediar în industria de panificație-patiserie (materii prime și auxiliare).
Obiectivului general al proiectului îi sunt asociate patru obiective specifice: 1. extinderea departamentului de cercetare-dezvoltare-inovare al Lidas SRL; 2. perfectarea prin cercetare-dezvoltare a noilor metode de producție și de livrare necesare inovării și a noilor produse inovative; 3. introducerea în producție a rezultatelor obținute din cercetare – dezvoltare; 4. diseminarea rezultatelor proiectului.

Beneficiar: Lidas SRL.

Valoarea totală a proiectului: 46.812.695,07 lei; valoarea cheltuielilor eligibile este de 29.558.047,33 lei iar suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate fiind de maximum 14.890.760,40 lei.
Durata proiectului: 35 luni, respectiv de la 25.06.2020 până la 25.05.2023.
Locul de implementare: localitatea Cataloi, județul Tulcea.
Date de contact: office@lidas.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.