Administratorul unic al SC Mobila SA din Tulcea  convoaca Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor in data de 16.01.2021, ora 12,00 , la sediul din str. Viitorului nr. 1bis.

Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea orine de zi :

  1. Alegerea  cenzorilor pe o perioada de trei ani
  2. Aprobarea datei de 16.02.2021  ca data de inregistrare , conform art 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
  3. Diverse.

La adunarea generala  a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.12.2020, stabilita ca data de referinta.Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si a vota in cadrul adunarii generale.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale , proiectul de hotarare , formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul de reprezentare , precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la 21.12.2020 la sediul  societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00-16.30 sau vor fi transmise prin posta fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens .

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii , pe baza de procura speciala. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar , un exemplar se va depune (personal sau prin servicii postale )la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar al treilea exemplar va ramane la actionar.Procurile neprezentate in termenul prevazut sau prezentate  in alta forma decat cea mentionata , nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate , cu legalizare de semnatura de catre un notar public , insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului se vor expedia la sediul societatii , cu confirmare de primire , astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta prin actul de identitate in cazul actionarilor persoane fizice .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social are / au dreptul de a cere administratorului unic introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris ) transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice ) in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze administratorului unic intrebari privind activitatea societatii si / sau punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de net a societatii.

Propunerile , solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris , la sediul societatii (prin serviciul de curierat sau prin mijloace electronice ) iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea .

In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite in statut , se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 17.01.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

ADMINISTRATOR UNIC
Ing. Gabriela Ghinea