Cel mai amplu şi accesibil program cadru al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, cu un buget de 14,7 miliarde EUR, programul Erasmus+ (2014-2020) oferã oportunitãţi de studiu, formare profesionalã, experienţã de lucru şi voluntariat pentru peste 4 milioane de europeni.

Reunind 7 programe anterioare destinate educaţiei, formãrii profesionale, tineretului şi sportului (Lifelong Learning Programme: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig; Youth in Action; Erasmus Mundus; Tempus; Alfa; Edulink; Cooperation programme with industrialised countries), Erasmus+ se adreseazã atât tinerilor, cât şi persoanelor de toate vârstele, dar şi diferitelor tipuri de organizaţii (universitãţi, furnizori de educaţie şi formare, centre de cercetare, mediul privat de afaceri).

Având posibilitatea sã beneficieze de mobilitãţi într-o gamã variatã de domenii de studii academice, în cadrul programului Erasmus+, studenţilor Universitãţii „Dunãrea de Jos” din Galaţi li se oferã oportunitatea de a beneficia de experienţa vieţii în alte ţãri europene, din perspectivã educaţionalã, lingvisticã şi culturalã.

Anual, în jur de 70- 80 de studenţi de la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaţi sunt beneficiari ai stagiilor de studii sau de practicã.

Mobilitatea studenţilor poate fi:

– de studii la o instituţie de învãţãmânt superior partenerã a Universitãţii „Dunãrea de Jos” din Galaţi. Perioada de studii trebuie sã facã parte din programul de studii al studentului din primul ciclu (studii de licenţã sau echivalent), al ciclului al doilea (studii de masterat sau echivalent) şi al ciclului al treilea, de doctorat.

– de plasament (stagiu de practicã) – într-o întreprindere sau orice alt loc de muncã relevant. Stagiile de practicã în strãinãtate sunt sprijinite, de asemenea, pe durata celor trei cicluri de studii, dar şi ca proaspãt absolvent (maximum un an de la absolvire). Stagiile de practicã pot include „stagii de asistenţã pentru viitoarele cadre didactice” („assistantships”).  Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui sã fie o parte integrantã a programului de studii al studenţilor.

Cine poate participa?

De mobilitãţile studenţeşti din cadrul Programului Erasmus+ pot beneficia studenţi ai Universitãţii „Dunãrea de Jos” din Galaţi înscrişi la o formã de învãţãmânt superior (licenţã, masterat, doctorat), cu rezultate academice bune şi foarte bune în anul universitar anterior (integralist, cu media minimã 7,50 în momentul începerii mobilitãţii). Durata este de minimum 3 luni şi maximum 5 luni, în cazul mobilitãţii de studii, şi de minimum douã luni şi maximum 5 luni, în cazul stagiilor de practicã/plasament. Pentru mai multe detalii (inclusiv criterii specifice), vezi informaţiile aici.

Documentele necesare

Pentru participarea la selecţia Erasmus+, dosarul va cuprinde cererea tip de înscriere, nota de avizare a mobilitãţii, CV, o scrisoare de motivaţie în limba românã, copie a documentului care atestã acordarea unei burse sociale (dacã este cazul) şi copie dupã certificatul care atestã statutul de persoanã cu nevoi speciale (dacã este cazul). Mai multe detalii aici.

 Grant lunar

Grantul lunar pentru mobilitãţi ERASMUS+ pentru studii/practicã este stabilit în funcţie de ţara de destinaţie, dupã cum urmeazã:

– Studii – 500 euro/lunã în: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia şi 450 euro/lunã în: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

Pentru studenţii cu posibilitãţi materiale reduse (cazuri sociale dovedite cu acte) la granturile de mai sus se adaugã 200 euro/lunã.

– Plasament – la granturile corespunzãtoare pentru mobilitatea de studii se adaugã 200 de euro/lunã. În acest caz, nu se mai aplicã suplimentarea pentru studenţii cu posibilitãţi financiare reduse.

Etapa de preselecţie constã în testarea cunoştinţelor de limbã strãinã (englezã, francezã sau italianã). Testul are douã componente: un exerciţiu de verificare a înţelegerii unui text scris şi redactarea unui rãspuns la o întrebare (150-200 de cuvinte). În urma acestei preselecţii, studentul va fi declarat admis sau respins. La selecţie se vor prezenta studenţii care au fost declaraţi admişi la testul de limbã. Ordinea va fi descrescãtoare, în funcţie de media ponderatã dintre rezultatul academic pentru anul/semestrul universitar anterior (70%) şi nota obţinutã la testul de limbã strãinã (30%). În aceastã ordine, studenţii vor opta pentru mobilitãţile pentru care au Note de avizare semnate de cadrele didactice titulare de acord. Pentru studii, vezi oferta actualizatã aici, iar pentru plasament, vezi oferta actualizatã aici.

Candidaţii vor fi declaraţi selectaţi în limita numãrului de mobilitãţi pentru studenţi din acordurile bilaterale ale Universitãţii.

Pentru orice alte informaţii utile, vizitaţi site-ul, trimiteţi mesaj pe adresa erasmus@ugal.ro sau telefonaţi la Biroul Erasmus (0756 063 672).