Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.1848, nr. 32, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor de DIRECTOR MEDICAL şi DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL conform Ord. M.S. nr. 284/2007 .

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii sanitare după urmatorul calendar:

-01.08.2018 -17.08.2018 – realizarea  publicităţii privind organizarea concursului – la sediul unităţii, într-un ziar local şi pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea: www.spitaltulcea.ro

17.08.2018 – ora 16.00 ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs

-20.08.2018 – ora 16.00 afişarea rezultatului verificării dosarelor

-22.08.2018 – ora 16.00 – ora limită de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor

-23.08.2018 – ora 16.00 comunicarea rezultatelor contestaţiilor privind dosarul de înscriere

24.08.2018 – ora 10.00 proba scrisă – separat, pe comisii

-24.08.2018 – ora 16.00 afişare rezultat probă scrisă

-27.08.2018 – până la ora 16.00 depunere contestaţie probăscrisă

-28.08.2018 – ora 16.00 afişare rezultat contestaţie probăscrisă

-29.08.2018 – ora 10.00 proba interviu şi prezentarea proiectului de management, pe comisii

-29.08.2018 – ora 16.00 afişare rezultat interviu , proiect  management şi a rezultatelor finale

-31.08.2018 – pana la ora 16.00 depunerea contestaţiilor la rezultatul final                          

-03.09.2018 –  ora 16.00 afişarea rezultatelor contestaţiilor şi a rezultatelor finale.

-07.09.2018 – termenul  de semnare a contractelor

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:

-au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau încurs de urmărire penală; sunt apţi din punct  de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au vârsta de pensionare – până la sfârşitul anului.

Criteriile specifice pentru candidaţii care doresc sa participe la concursul/ examenul pentru ocuparea  unor funcţii specifice Comitetului  Director al S.J.U. Tulcea se regăsesc în Ord. M.S.P. nr. 284/2007.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cererea de înscriere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; d) curriculum vitae; e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; f) cazierul judiciar; g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/ atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează; h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; j) proiectul/lucrarea de specialitate; k) aprobarea managerului; l) avizul consiliului de administraţie al spitalului.

Criterii specifice:
a) pentru directorul medical:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;
– sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
– au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/ atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;
  b)pentru directorul financiar-contabil:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
– deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

Bibliografia şi tematica proiectelor de management sunt afişate la sediul unităţii sanitare şi pe site-ul : www.spitaltulcea.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul R.U.N.O.S. al S.J.U.Tulcea – tel/0240 – 532958 / 0733730973 .