PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

Perioadă nedeterminată 1 post tehnician (technician aparatură medicală la Centrul de hemodializă);
CONDIŢII MINIME : diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotârării Guvernului nr. 797/1997

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor:
– au domiciliul stabil în România; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au vârsta de pensionare –până la sfârşitul anului (pentru posturile pe perioadă nedeterminată). Criteriile specifice, pentru candidaţii care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unor funcţii, se regăsesc în Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual şi-n unităţile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE :
– DOSAR CU ŞINĂ (din carton)
– CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
– RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ (dacă este cazul);
– ACTE DE STARE CIVILĂ (carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere)
– DIPLOMĂ DE STUDII (alte acte de studii);
– CV;
– CAZIER JUDICIAR;
– CARTE DE MUNCĂ ŞI/SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ (tip carte de muncă);
– ADEVERINŢE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog- apt pentru postul pentru care candidează;
– ACTE PREVAZUTE ÎN “CONDIŢII” pentru fiecare post;
– TAXă CONCURS 50 LEI;

ATENŢIE
Toate actele vor fi depuse în xerocopii şi vor fi însoţite de originale pentru conformitate.
Actele depuse în dosarul de concurs nu se mai restituie.
– Nota minimă pentru promovare la fiecare probă este 7;
– Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 05.08.2019, până la orele 09,00;
– PROBA SCRISĂ – 12.08.2019 ora 12,00
– PROBA INTERVIU – 20.08.2019 ora 10,00
– PERSOANELE CARE VOR PROMOVA CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCĂ CONFORM LEGII 95/2006 ÎN ORDINEA MEDIILOR OBŢINUTE.