Consiliul de administraţie al COMCEREAL SA TULCEA, cu sediul in Tulcea, Str.Isaccei nr.73, judetul Tulcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea sub nr. J36/165/1996, avand CUI RO8392201 si capital subscris si varsat de 8.177.652,50 ron, intrunit in sedinta din data de 13.09.2023, in temeiul art. 113  din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată, al Legii nr.24//2017, al Regulamentelor A.S.F. si al dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă in data de 19.10.2023, ora 1200, in Str Industriala nr 1, Judet Constanta ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR, in  sedinta EXTRAORDINARA, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei 06.10.2023, considerata ca data de referinţă.

Daca nu sunt ȋndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 20.10.2023, ora 1200, cu aceeaṣi ordine de zi ṣi ȋn acelaṣi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A

  1. Organizarea licitatiei in vederea vanzarii partilor sociale pe care societatea Comcereal SA le detine la societatea Cereal Prest SRL, in calitate de asociat unic.
  2. Aprobarea Regulamentului de licitatie si a Caietului de sarcini in vederea vanzarii partilor sociale ale Cereal Prest SRL.
  3. Introducerea codului CAEN: 3511 privind producerea energiei fotovoltaice.
  4. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru la adresa: Str Industriala nr 1, localitatea Constanta, Judet Constanta.
  5. Aprobarea ȋmputernicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ṣi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea ṣi pentru a efectua toate actele ṣi formalitățile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central ṣi la orice alte autorități.
  6. Aprobarea datei de 07.11.2023 ca data de înregistrare si a datei de 06.11.2023 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cärora se rasfrang efectele hotarârilor adoptate.

Acţionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile (29.09.2023) de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi şi sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la adresa din str Industriala nr 1, Judet Constanta insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica  si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul  de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 29.09.2023, prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul,  eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatiii https://comcerealtulcea.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii”.

Acţionarii pot participa si vota in adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la adresa din str Industriala nr 1, Judet Constanta in original, pana cel tarziu 17.10.2023 , ora 12:00.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 17.10.2023 , ora 12:00.

Actionarii societatii pot transmite Imputernicirea speciala/generala sau Votul prin corespondenta si prin mijloace electronice de transmisie a datelor , cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, la adresa de e-mail office@comcerealtulcea.ro.

Formularul de imputernicire speciala/generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obţine, începând cu data de 15.09.2023 website-ul societatii https://comcerealtulcea.ro sau de la compartimentul acţionariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii https://comcerealtulcea.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii”, incepand cu data de  15.09.2023.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Radu Dorel