CONVOCATOR

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

din data de 30.07.2024

 

Consiliul de Administratie al ADMET S.A. GALATI (denumita in continuare  “Societatea”)

Avand in vedere

  • Prevederile art.113 lit.c din Legea societatilor nr.31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile art.14.2. din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ADMET S.A. GALATI (“Adunarea”) in data de 30.07.2024, orele 12:00, la sediul social al Societatii din Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, judetul Galati, sala de sedinte din pavilionul administrativ, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.07.2024 in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea modificarii “Capitolului II –Obiectul de activitate “ art.5 si art.6 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

Capitolul II -OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5 -Domeniul principal:

  • 682 –Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate

Art.6 – Activitatea principala:

  • 6820 –Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate“
  1. Aprobarea Actului constitutiv actualizat .
  2. Mandatarea persoanelor care sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere financiara (A.S.F.).

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 31.07.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta  stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, ramane valabila.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 19.07.2024 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor ASF.

Formularele de procuri speciale se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii sau se pot obtine de la sediul Societatii din strada Alexandru Moruzzi nr.130, Galati, judetul Galati incepand cu data publicarii Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Galati, strada Alexandru Moruzzi nr.130, Galati, judetul Galati, sau va fi trimis electronic la adresa de e-mail admet.galati@gmail.com, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 28.07.2024 ora 12:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (pana la 28.07.2024, ora 12:00); in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor care ar putea fi formulate de actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 15.07.2024. Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea “pentru”, “impotriva” ori “abtinere”cu privire  la fiecare problema supusa aprobarii.

 

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Societatii indicata mai sus sau electronic la adresa de e-mail admet.galati@gmail.com, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si –acolo unde este cazul– calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei pana cel tarziu la data de 28.07.2024, ora 12:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor fie in cadrul sedintei, fie prin postarea raspunsurilor pe website-ul Societatii https://libertysteelgroup.com/ro/informatii-pentru-actionari/ Sectiunea „Informatii pentru actionari. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la sediul societatii din Galati, strada Alexandru Moruzzi  nr.130, telefon/fax: 0374.996.324/0374.096.410 sau la adresa de e-mail admet.galati@gmail.com.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

AGGARWAL AJAY KUMAR