DISPOZIŢIA NR. 58
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ   ORDINARĂ DE LUCRU   LA DATA DE
27 FEBRUARIE  2020

PASCALE FLORIN , primarul comunei Niculițel, jud.Tulcea,

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) , art.134 alin.(1) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrativ ;

D I S P U N :

Art.1– Se convoacă membrii Consiliului Local al Comunei Niculițel  în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 27 februarie 2020, ora 15,00, în Sala de Consiliu a Primăriei  comunei Niculițel.

Art.2– Proiectul ordinii de zi a ședinței  este prevăzut în anexa  care face parte integrantă  din prezenta dispoziție.

Art.3– (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe e-mailul personal , site-ul primăriei  , iar in format letric de la secretarul general al comunei.

(2) Membrii Consiliului Local al comunei Niculițel sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4– Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media, prin afișare   pe site-ul Primăriei  comunei Niculițel și la sediul Primăriei comunei Niculițel .

Emisă astăzi  21.02.2020.
Anexa la dispozitia primarului nr. 58 din  21.02.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, jud. Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților  finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2020
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări în anul 2020, din  bugetul propriu al comunei Niculițel, județul Tulcea, Asociației ” Club sportiv Sarica-Niculițel”
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(2) din HCL nr. 83 din 17.12.2019 privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului acestora, pentru elevii de la Școala gimnazială ” Nichifor Ludovig” Niculițel
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, care aparține domeniului public al comunei, închiriat de CEC BANK S.A.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației cetățenilor de etnie romă din comuna Niculițel, județul Tulcea, pentru anul 2020
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al investiției

”Reabilitare drumuri stradale în comuna Niculițel, județul Tulcea” ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. ” Construire pensiune Agroturistică”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea
 2. Proiect de hotărâre privin revocarea HCL nr. 84 din 17.12.2019 privind  prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Niculiţel
 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul comunei Niculiţel – dl. Pascale Florin  și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Niculiţel.