ÎN SEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 15 MAI 2020

PASCALE FLORIN , primarul comunei Niculițel, jud.Tulcea,

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) , art.134 alin.(1) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrativ ;

D I S P U N :

Art.1- Se convoacă membrii Consiliului Local al Comunei Niculițel  în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de  15 MAI  2020, ora13,00, în Sala de Consiliu a Primăriei  comunei Niculițel.

Art.2– Proiectul ordinii de zi a ședinței  este prevăzut în anexa  care face parte integrantă  din prezenta dispoziție.

Art.3– (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe e-mailul personal , site-ul primăriei  , iar in format letric de la secretarul general al comunei.

(2) Membrii Consiliului Local al comunei Niculițel sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.4- Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media, prin afișare   pe site-ul Primăriei  comunei Niculițel și la sediul Primăriei comunei Niculițel .

Emisă astăzi   8.05.2020.

Anexa la dispozitia primarului nr. 102 din 08.05.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
  2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, jud. Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților  finanțate integral din venituri proprii, rectificat,pe anul 2020
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal- “Construire Restaurant și Pensiune Agroturistică” ,”Construire Hală de Producție Vin” ”Construire Pivnițe(hrube) Lot 1 și Lot 2”, satul Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperirea Riscurilor
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2021, tinând cont de rata inflației pentru anul anterior
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a Comunei Niculițel în vederea construirii,instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul comunei Niculiţel – dl. Pascale Florin  și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Niculiţel.

PRIMAR,
FLORIN PASCALE